skip to Main Content
Nastavenie GZip Pre Nginx Server

Nastavenie GZip pre Nginx server

Povolenie GZIP kompresie pre NGINX server Ak chcete zabaliť všetky požiadavky odoslané serverom proxy pomocou gzip:   gzip on; gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)"; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml; gzip_vary on;…

Čitať viac
Close search

Košík

Back To Top