skip to Main Content
Nastavenie GZip Pre Nginx Server

Nastavenie GZip pre Nginx server

Povolenie GZIP kompresie pre NGINX server

Ak chcete zabaliť všetky požiadavky odoslané serverom proxy pomocou gzip:

 

gzip on;
gzip_disable „MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)“;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 5;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;

 

UPOZORNENIE:
Kompresia webstránok pomocou GZIP nie je prednastavená!
Pre zapnutie GZIP použite uvedený kód, ktorý zadáte: Nastavenie Apache a Nginx -> Ďaľšie direktívy nginx.

 

 

Back To Top