skip to Main Content
Wordpress W-hosting

WordPress Slovenský video návod

WordPress: Začíname V tomto videu si ukážeme: ako nainštalovať redakčný systém WordPress, ako nainštalovať základne pluginy, ako vytvoriť a publikovať nový článok a stránku, predstavenie jednotlivých časti menu v administrácii.   WordPress: Ako zmeniť vzhľad (tému). V tomto videu si…

Čitať viac
Nastavenie GZip Pre Nginx Server

Nastavenie GZip pre Nginx server

Povolenie GZIP kompresie pre NGINX server Ak chcete zabaliť všetky požiadavky odoslané serverom proxy pomocou gzip:   gzip on; gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)"; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml; gzip_vary on;…

Čitať viac
Back To Top